0
لیست مطالب
چگونه با احساس گناه کنار بیاییم ؟

چگونه با احساس گناه کنار بیاییم ؟

گناه یک حالت عاطفی است. ما زمانی احساس گناه می‌کنیم که کاری را انجام می‌دهیم که فکر می کردیم نباید انجام دهیم، یا برعکس، کاری را که معتقدیم باید انجام می‌دادیم انجام ندهیم. در نتیجه آن احساسی در ما به ...