0
لیست مطالب
Capture4

اره را تیز کنید

اين كتاب دو هدف را دنبال مى كند نخست شما را بر مى انگيزد كه به ضرورت ارتقاء تمام ابعاد وجودتان پى ببريد و دوم با كشف طبيعت بنيادى خويش به گرايش هايى كه نسبت به زندگى داريد دقيق تر ...