0
لیست مطالب
درمان اضطراب در کودکان

درمان اضطراب در کودکان چگونه انجام می شود؟

درمان اضطراب در کودکان با استفاده از بازی ها و تکنیک های خاصی صورت می پذیرد درصورتی که اضطراب کودک حالت شدیدی پیدا کند نیاز به استفاده از مشاوره و روان شناس های کودک می باشد. بر اساس تحقیقات دانشگاه ...

اضطراب در کودکان

اضطراب در کودکان و درمان اضطراب کودکان

اضطراب در کودکان، مقوله ای است که همه ما کم و بیش با آن درگیر بوده ایم و یا حتی ممکن است آن را در کودکی تجربه کرده باشیم. اضطراب بخشی از غریزه بقاست. وقتی با یک وضعیت تهدیدآمیز روبرو ...