0
لیست مطالب
mrs-fallah

تصمیم گیری قسمت اول

  تصمیم هراسی به این بر می گردد که شما از پیامدهای منفی که احتمالا می تواند در تصمیم هایتان خودش را نشان بدهد ترس دارید. گاهی از کسی مشورت می گیرید به نوعی می خواهید مسئولیت پیامدهای آن را ...