0
لیست مطالب
self_esteem

تفاوت خودباوری با عزت نفس و اعتماد به نفس در چیست؟

تفاوت کمی بین خودباوری با عزت نفس و اعتماد به نفس وجود دارد درحالی که درون مایه هر سه عبارت تقریبا یکی است. از معانی خودباوری می توان به مواردی چون 1- شناخت ویژگی های خودمان، پذیرش آنها 2- انسان ...