0
لیست مطالب
تفاوت EQ با IQ

تفاوت EQ با IQ چیست ؟ تفاوت هوش شناختی با هوش هیجانی

اینکه متوجه شوید تفاوت EQ با IQ چیست باید از ماهیت هوش هیجانی و هوش شناختی بیشتر اطلاعات کسب نمایید. تقریبا همه افراد واژه ‌IQ‌ یا ضریب هوشی را شنیده ‌اند و كم و بیش با مفهوم آن آشنا هستند. ...