0
لیست مطالب
AIM-Blog-Achieving-Self-Awareness-How-to-Know-What-You-Don’t-Know

خود آگاهی چیست؟ و چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

زمانی که ما بتوانیم درون خود را به روشنی و وضوح ببینیم و دریابیم و به یک درون بینی برسیم می توان گفت که به خود آگاهی رسیده ایم. مسئله ای که دانشمندان به آن رسیده اند این است که ...