0
لیست مطالب
اضطراب در کودکان

اضطراب در کودکان و درمان اضطراب کودکان

اضطراب در کودکان، مقوله ای است که همه ما کم و بیش با آن درگیر بوده ایم و یا حتی ممکن است آن را در کودکی تجربه کرده باشیم. اضطراب بخشی از غریزه بقاست. وقتی با یک وضعیت تهدیدآمیز روبرو ...