0
لیست مطالب
رفتار با پسران در سن بلوغ

رفتار با پسران در سن بلوغ – با پسران نوجوان چگونه باید رفتار کرد؟

رفتار با پسران در سن بلوغ و نوجوانی باید به صورت هوشمندانه ای اتفاق بیفتد. والدین با رفتار و شیوه تربیتی خود تعیین کننده کیفیت روابط و عمق پیوند عاطفی میان خود و فرزندشان هستند. پسران در بازه زمانی ۱۴ ...