0
02188840056
لیست مطالب
چرا همیشه احساس تنهایی میکنم

چرا همیشه احساس تنهایی میکنم ؟

چرا همیشه احساس تنهایی میکنم ؟ سوالی است که ممکن است حداقل یک بار از خود پرسیده باشید. هرچه بیشتر احساس تنهایی کنیم، بیشتر احساس تعلق خاطر یا احساس طرد شدن توسط دیگران می شود. با افکارمان تنها مانده و ...