0
02188840056
لیست مطالب
etefaqate-bad

مهارت های زندگی: چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟

چرا اتفاقات بد برای آدمهای خوب می‌افتد؟ در واقع اتفاق واقعیتی است که پیش آمده است، اما بد بودن صفتی است که ذهن نسبت داده است. آدمها چگونه یک اتفاق را بد میدانند؟ برحسب اثراتی که آن اتفاق در آن ...