0
لیست مطالب
happy-child

همیشه دنبال حال خوب بودن اشتباه است

همیشه دنبال حال خوب بودن اشتباه است همه انسان ها در لحظه هاي مختلف زندگي دچار احساسات خوشايند و ناخوشايندي مي شوند . ریشه این احساسات و عواطف نوع افکار و گفتگوهای درونی ماست . فکر و گفتگوی درونی ما ...

depression

غلبه بر افسردگی

بالا و پایین های زندگی به این معناست که همه ما گاه گاه احساس ناراحتی و ناامیدی می کنیم. اما اگر ناامیدی کنترل زندگی را از شما گرفته باشد و از بین نرود، ممکن است به این دلیل باشد که ...

1 2 3 4