0
02188840056
لیست مطالب
IMG_4375

لایو مسئولیت هزینه های مالی در خانواده

  در جامعه ایی که مرد وزن فرصتهای اجتماعی تقریبا یکسان دارند و با هم کار می کنند و فرصتهای شغلی یکسانی دارند خوب است که آورده های یکسانی هم داشته باشند با هم و صادقانه. اگر پس اندازی می ...