0
02188840056
لیست مطالب
download

درمان تله های زندگی با چه روش هایی امکان پذیر است؟

درمان تله های زندگی مستلزم شناخت کافی از این تله ها و در واقع داشتن توانایی لازم برای مقابله با این تله ها است. تله های زندگی یا طرحواره های ناسازگار یعنی ما یک الگو تکراری را در فکر کردن ...