0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-1

زنان و زنانگی

 خانمی پرسیدند که من جزء دخترانی هستم که باید مرد می بودم چون پدرم این باور را به من داد که وقتی تنها بیرون میری باید رفتارت جوری باشد که جلب توجه نکنی و من هم رفتارهایم جنبه ی ...