0
02188840056
لیست مطالب
ویدا فلاح، روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی

کنترل خشم: چرا عصبانی میشوم؟

  کنترل خشم: چرا خشمگین می شویم؟ خشم می تواند علل متعددی داشته باشد مثل ژنتیک، خانواده و نحوه تربیت و یا رفتار آنها با یکدیگر، و یا حتی باورها و باید و نبایدهایی که در ذهن ما در طی ...