0
02188840056
لیست مطالب
silent treatment

علت قهرکردن مدام افراد چیست و چطور با آن برخورد کنیم؟

ما انسان‌ها بطور کلی نیاز داریم مورد توجه قرار بگیریم، درک شویم و قدرمان دانسته شود. وقتی این نیاز‌ها جواب داده نشود، ممکن است ناراحت و عصبانی شویم و یا احساس تنهایی کنیم. در مواجهه با این احساسات منفی افراد ...