0
02188840056
لیست مطالب
چگونه با فرزند لجباز رفتار کنیم

چگونه با فرزند لجباز رفتار کنیم ؟

اینکه بدانیم چگونه با فرزند لجباز رفتار کنیم ؟ یه مهارتی را از طرف والدین می طلبد. برخی کودکان لجباز به هیچ صراطی مستقیم نیستند و راضی کردن ‌شان حتی به انجام کارهای ساده‌‌ روزمره مثل مسواک زدن یک جنگ ...