0
02188840056
لیست مطالب
نحوه برخورد با دختران در سن بلوغ

نحوه برخورد با دختران در بلوغ – تغییرات دختران در دوره بلوغ

نحوه برخورد با دختران در سن بلوغ که سنی حساس است باید آگانه از سوی والدین باشد. نوجوانی و بلوغ دوره‌ای حساس در زندگی انسان است که رفتار صحیح والدین با فرزندان در این دوران نقش بسیار زیادی در شکل ...