0
02188840056
لیست مطالب
انواع احساسات

انواع احساسات را بشناسید – تاثیر احساس های مثبت و منفی بر مغز

انواع احساسات چون احساس های ناخوشایند مانند خشم، غم و خستگی و ... داریم تا احساس های خوشایندی مانند دوستی، درستی و ... که این ها برروی مغز انسان هم اثر گذارند. درواقع احساس های منفی و مثبت می تواند برروی ...