0
لیست مطالب
چگونه با همسر خود صحبت کنیم

چگونه براساس نظریه انتخاب روابطمان را مدیریت کنیم؟

بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلسر، انسانها پنج نیاز اساسی دارند که این نیازها بر حسب شدت شان در انسانها با هم متفاوت است. نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری انتخاب عبارتند از: ۱. بقا ۲. قدرت ۳. عشق و تعلق خاطر ۴. آزادی ...