0
02188840056
لیست مطالب
هیجانات مثبت و منفی

هیجانات منفی و مثبت چه انواعی دارند؟ هیجان منفی و مثبت را بیشتر بشناسید!

هیجانات منفی و مثبت در وجود همه آدم ها هست. خوب است که انسان ها با تمرین بتوانند هیجانات منفی خود را مدیریت و هیجانات مثبت خود را جایگزین کنند. برای شناخت هیجان منفی و مثبت می توانید ادامه مقاله ...

سبک های ابراز هیجان

سبک های ابراز هیجان و انواع هیجان را بیشتر بشناسید!

سبک های ابراز هیجان در همه آدم ها متفاوت است و باید بدانید که به طور کلی هیجان به انواع منفی و مثبت تقسیم میشود. ابراز هیجان با تخلیه هیجان متفاوت است برای درک بیشتر از تفاوت آنها بهتر است ...