0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-13

لطفا، خواهش می کنم

از دو واژه زیاد استفاده کنید: 1)قبل از اینکه از دیگران درخواستی داشته باشید، از واژه ی لطفا یا خواهش میکنم استفاده کنید. "لطفا اگر می توانی این کار را برای من انجام بده" "خواهش میکنم این کار را برای ...