0
لیست مطالب
چگونه با همسر خود صحبت کنیم

چگونه براساس نظریه انتخاب روابطمان را مدیریت کنیم؟

بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلسر، انسانها پنج نیاز اساسی دارند که این نیازها بر حسب شدت شان در انسانها با هم متفاوت است. نیازهای اساسی انسان در دیدگاه تئوری انتخاب عبارتند از: ۱. بقا ۲. قدرت ۳. عشق و تعلق خاطر ۴. آزادی ...

Untitled-2

درونگرا یا برونگرا؟

  ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا: درونگراها افرادی هستند که وقتی تنها هستند از طریق مرور تجارب، مرور رویدادهای زندگیشان از طریق ذهنی راضی می شوند، لذت می برند و در خلوت خودشان با لوازمی که دارند کتاب، کامپیوتر، نقاشی ...