0
لیست مطالب
تفاوت افراد منطقی و احساسی

تفاوت افراد منطقی و احساسی در چیست ؟

تفاوت افراد منطقی و احساسی برکسی پوشیده نیست. منطقی رفتار کردن همیشه سخت است. سخت تر از منطقی رفتار کردن، فکر کردن و سخت ترین کار در فکر کردن، خوب فکر کردن است که لازمه آن، شفاف اندیشی و دسترسی ...