0
لیست مطالب
چگونه احساساتی نشویم

چگونه احساساتی نشویم؟

آیا وقتی شخصی در مورد شما نظری گذرا می دهد، چه درمورد مدل مو، چه اشتباه احمقانه ای که مرتکب شده اید یا انتخاب مدرک، واکنش بسیار منفی نشان می دهید؟ اگر پاسختان بله است، جای نگرانی نیست. حساس بودن ...