0
02188840056
لیست مطالب
کنترل خشم نوجوان

کنترل خشم نوجوان از طریق چه راه هایی میسر است؟

کنترل خشم نوجوان یک مهارتی است که با کمک و آگاهی والدین یادگیری آن آسان تر می شود. اگرچه عصبانیت یک احساس طبیعی و سالم است اما مهم است که بدانید چگونه با آن کنار بیایید و دانستن اینکه چگونه ...