0

توسط گ. ر.

سلام به دوستداران رشد واگاهی درسال 82 من مبتلا به بیماری سرطان شدم یکی ازدوستانم به عیادتم آمد وکلاسهای خانم فلاح روبمن معرفی کرد(برای این دوست عزیزم طلب خیروبرکت درزندگیشونوازخداوندمتعال خواستارم ) وازاون زمان تابه الان من ازکلاسهااستفاده میکنم وروز به روز به اگاهیم افزوده میشه وبه لطف الهی وحضوراستادگرانقدرم درسلامت کامل بسرمیبرم. البته که روند درمان رو کامل کردم ولی درکناردرمان ازخانم فلاح یادگرفتم که ذهنم رو واحساسات وهیجاناتم رو مدیریت کنم که نتیجه ان دردرجه اول بهبودبیماری وسلامتیم بودودردرجه دوم ا رامشی بود که درزندگیم جاری شد واین بدین معنا نیست که هیچ مشکلی ندارم بلکه بدین معناست که به هنگام مواجهه با مشکلات بااقتدار وحفظ ارامش درونیم رفتارمیکنم وبه نسبت گذشته خیلی کمتراسیب میبینم.استادعزیزم ممنون.