آموزش‌ مهارت‌های زندگی

روز: 28 بهمن 1398
ویدا فلاح روانشناس

درخواست نامناسب

درخواست نا مناسب: چرا آدمها در برابر یک پیشنهاد نامناسب عصبی می شوند و آسیب جدی میبینند؟ زیرا گفتگوهای درونی،

ادامه مطلب »
ویدا فلاح - روانشناس

تنهایی خلاق

  گاهی وقتتان را صرف خلوت کردن کنید. در این خلوت بنویسید،برای خرد برترتان بنویسید.تا آن بخش از وجودتان فعال

ادامه مطلب »