آموزش‌ مهارت‌های زندگی

روز: 22 آبان 1401

چرا طفره می‌رویم؟

چرا از کارهای مهمی که می‌دانیم باید انجامشان دهیم طفره می‌رویم؟ به خود می‌گوییم فعلن این کتاب آبکی را بخوانم

ادامه مطلب »