0
لیست مطالب
انواع احساسات

انواع احساسات را بشناسید – تاثیر احساس های مثبت و منفی بر مغز

انواع احساسات چون احساس های ناخوشایند مانند خشم، غم و خستگی و ... داریم تا احساس های خوشایندی مانند دوستی، درستی و ... که این ها برروی مغز انسان هم اثر گذارند. درواقع احساس های منفی و مثبت می تواند برروی ...

انواع عواطف

انواع احساسات و یا انواع عواطف را بیشتر بشناسید!

انواع احساسات و انواع عواطف را می توانید در این مقاله به خوبی بشناسید. اینکه تفاوت عواطف و احساسات چیست، معنی هرکدام جداگانه چگونه تعریف می شود و درواقع چه زمانی میگوییم بی احساس هستیم. پاسخ همه این سوالات را ...