0
لیست مطالب
,dnh-tghp-03

تحقیر از طرف خانواده

  روی قدرت خودتان کار کنید، روی رشد بالغتان کار کنید که وقتی کسی به خودش اجازه می دهد با شما سرزنش آمیز و تحقیر آمیز برخورد کند بتوانید با بالغتان از او سوال کنید. در اینجا آزردگی شما، قهر ...

vidafallah-photo7

احساس حقارت

نشانه‌های احساس حقارت: انتقاد ناپذیر بودن: افرادی که حقارت بالایی دارند طاقت روبه‌رویی با نقاط ضعف خود را ندارند. علاقه به تحقیر دیگران دارند: به دنبال نشانه‌هایی از ضعف در دیگران می‌گردند. طاقت روبه‌رویی با مشکل در یک رابطه را ...