0
لیست مطالب
مهارت شناختی

مهارت شناختی یعنی چه ؟ – رشد مهارت های شناختی

مهارت شناختی یک اصطلاح است که اشاره به به توانایی ‌های فرد برای پردازش (افکار) دارد که باید در یک فرد سالم باشد که به صورت «توانایی‌های یک فرد برای انجام فعالیت‌های مختلف ذهنی که بیشتر مرتبط با یادگیری و ...