0
02188840056
لیست مطالب
تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی

تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی

شناخت تفاوت رفتار منطقی و غیر منطقی شاید کمی نیاز به دقت و مطالعه داشته باشد اما به طور کلی باید بدانید که اعمال ما یا توسط ذهن آگاهانه ما یا از ضمیر ناخودآگاه ما تعیین می شود. ذهن آگاه ...