0
02188840056
لیست مطالب
روش های تغییر رفتار کودکان

روش های تغییر رفتار کودکان – نحوه رفتار با کودکان را یاد بگیرید!

روش های تغییر رفتار کودکان مانند تنبیه، تشویق، نادیده گرفتن و … وجود دارد. از سنین خیلی پایین، بچه ها شروع به گفتن و انجام کارهایی می کنند که تنها هدفشان آزمودن عکس العمل والدین شان است. آنها به دقت نوع ...