0
02188840056
لیست مطالب
ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های زندگی

ازدواج موفق و رابطه موفق با همسر

حسن جویی در رابطه: اگر می خواهید رابطه ی خوب و موفق با همسرتان داشته باشید سعی کنید به نقاط مثبت فرد مقابل نگاه کنید و آنها را بازخورد دهید و تحسینش کنید. حسن جویی کردن، قدر دانی کردن و ...

ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت های فردی

ازدواج موفق

ازدواج موفق آقایی پرسیده اند: من یکبار ازدواج ناموفق داشتم. نتیجه اش این شد که با وجود دو فرزند از هم جدا شدیم و بچه ها پیش مادرشان هستند. من بعد از یک سال و نیم جدایی قصد ازدواج مجدد ...