0
02188840056
لیست مطالب
observation-sad-kid-e1509339620992

زودرنجی در کودکان چه ویژگی ها و دلایلی دارد؟ درمان آن چیست؟

زودرنجی در کودکان از قبیل مسائلی است که در صورت وجود آن هم کودک آزار می بیند و هم والدین. در چنین شرایطی عموما کودک مسائل کوچک و جزئی را بهانه می کند و نسبت به آن ها بهانه گیری ...