0
02188840056
لیست مطالب
ego

ایگو یا خود یا من چیست؟

اصطلاح ایگو  مانند خود روانشناسی گیج‌کننده است. این واژه نه تنها برای اشاره به چندین ساختار و فرایند متمایز روانشناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه منظر روانشناختی مملو از مفاهیمی است که از یک یا چند جهت شامل "خود" می‌شوند ...