0
02188840056
لیست مطالب
vidafallah-photo16

چگونه به سوالات فرزندمان پاسخ دهیم؟

لازم نیست دروغ بگوئید. فرزند شما می پرسد من را بیشتر دوست داری یا خواهر یا برادرم را؟ از شما سوال می پرسد، چرا برایش مهم است ؟ به دنبال چه پاسخی می گردد؟ دنبال این است که بگوید  که ...