0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-1

لایو بخشش، راز آرامش

  واژه ی بخشش برای دو مفهوم به کار می رود: 1). عفو و بخشایش: یعنی کسانی که در زندگی ما عمدا یا سهوا به ما آسیبی زدند را بتوانیم ببخشیم و توسط فکر، باورها، گفتگوهای درونی که درباره ی ...