0
02188840056
لیست مطالب
ویدا-فلاح-01

تصمیم بگیرید

  تصمیم زیاد بگیرید و بعد به آن عمل کنید. یعنی با خودتان حرف می زنید و پیام می دهید که من تصمیم دارم که این کار را انجام دهم و پشتش آن عمل را انجام می دهید آدمی می ...