0
02188840056
لیست مطالب
IMG_4375

لایو مسئولیت هزینه های مالی در خانواده

  در جامعه ایی که مرد وزن فرصتهای اجتماعی تقریبا یکسان دارند و با هم کار می کنند و فرصتهای شغلی یکسانی دارند خوب است که آورده های یکسانی هم داشته باشند با هم و صادقانه. اگر پس اندازی می ...

vidafallah-photo12

گلاسر: آدم ها هر لحظه در حال انتخاب هستند

گلاسر: آدم‌ها هر لحظه در حال انتخاب هستند. دو نوع انتخاب وجود دارد انتخاب‌های ناهشیار یا غالبا غلط (قضاوت کردن، منع کردن، و.... در حال انتخاب آن ویژگی هستید) که جاذب مشکل می‌شوند. انتخاب‌های هشیارانه که همان هدف‌های ما هستند، ...