0
02188840056
لیست مطالب
vidafallah-photo18

تاثیر خطاهای شناختی بر سناریو زندگی ما

تاثیر خطاهای شناختی بر سناریوی زندگی ما: اولین خطای شناختی مطلق اندیشی یا خطای همه یا هیچ است، به این معنا کسانی که از این ویژگیها زیاد استفاده می کنند : همه، هیچ، هرگز، همیشه، اصلا.... دارای خطای شناختی هستند. ...