0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-3

مطلق گویی

  وقتی درباره ی یک ویژگی یا یک عقیده خیلی موکد حرف می زنید و تاکید دارید که این درست است و لا غیر، خودتان جاذب  همان موضوع می شوید،  تا متوجه شوید این موضوع آن  قدر ها هم که ...