0
02188840056
لیست مطالب
ویدا فلاح، روانشناس و مدرس مهارت های ارتباطی

پذیرش در درون

تمرین کنید که در درون نسبت به دیگران با احترام برخورد کنید. خیلی مهم است که در درون واکنش های احترام آمیز بدهید. وگر نه در بیرون می توان تظاهر کرد و دیگران را با این نقش بازی کردن تحت ...