0
02188840056
لیست مطالب
Comfort zone concept. Feet standing inside comfort zone circle.

حاشیه امن در زندگی چیست؟

حاشیه امن (Comfort Zone) یا منطفه امن ذهنی یا حیطه راحت طلبی را می‌توان یک حالت ذهنی در نظر گرفت که افراد در آن احساس راحتی می‌کنند، بر محیط اطراف خود کنترل دارند و سطح استرس و اضطراب کمی را ...