0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-1

منیت و خودبزرگ بینی

  سوال: برای کم کردن منیت و خود بزرگ بینی چه تمریناتی را می توانم انجام دهم؟ دکتر فلاح: همین که فردی به اینجا می رسد که می خواهد متواضع شود و خود برترینی را در مقایسه با دیگران کنار ...