0
02188840056
لیست مطالب
IMG_4519

ناامیدی چیست؟

  ناامیدی نتیجه تلاش بی ثمر برای رسیدن به یک موقعیت و بعد احساس ناتوانی در آن موضوع و باور اینکه من نمی توانم، احساس ثانویه: چرانتوانستم، احساس مضاعف منفی، احساسش را برای تلاش از دست می دهد. فکر کردن ...