0
لیست مطالب
15-Facts-About-Forgiveness

چرا باید دیگران را ببخشیم ؟ چرا نمیتوانیم ببخشیم ؟

چرا باید دیگران را ببخشیم وقتی در حق ما ظلم کرده اند؟ وقتی ما را با سخنانشان ناراحت و آزرده کرده اند؟ وقتی جلوی پیشرفت و موقعیت های ارزنده ما را گرفته اند؟ دنیایی که در آن زندگی میکنیم بیش ...