0
02188840056

مژگان دهقان

كلاسها تحول بزرگى در من إيجاد كرد از استاد عزيزم سركار خانم فلاح ودوست عزيزم كه كلاسهاى ايشان را به من معرفى كردند كمال تشكر را دارم و خدارا شكر ميگويم كه مرا لايق اين موهبت بزرگ دانست. از سرزنش كردن خود رها شدم، سعى ميكنم مهرطلب نباشم. خودم را همينطور كه هستم ميپذيرم ودوست دارم تا ميخواهم كسى را قضاوت كنم به خود ميگويم اگر منهم بجاى او بودم شايد همينطور بودم. اگر به خواسته ام نرسيدم به خود ميتوانم بگويم كه حكمتى ودليلى وجود دارد كه زمان آنرا معلوم ميكند. سعى ميكنم مثبت انديش باشم. اگر براى كسى كارى انجام ميدهم بهيچوجه انتظارندارم برايم جبران شود. فهميدم قانون عالم بده بستان است اگر خواسته اى داريم بايد زودتر چيزى را تقديم كنيم واگردرابتدا چيزى را از عالم دريافت كرديم بايد تا عالم به انتخاب خود از ما نگرفته در فكر باشيم. قضاوت ديگران نقشى در زندگيم ندارد. و خيلى نكات ديگر كه هر روزه در زندگيم راهنماى من هستند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.